Obecné knižnice

Ľubovnianska knižnica poskytuje metodickú, poradenskú, konzultačnú a vzdelávaciu pomoc obecným správam a knižniciam regiónu Stará Ľubovňa predovšetkým v týchto oblastiach:

  • zaškolenie a inštruktáž nových pracovníkov knižnice
  • aktualizácia a vyraďovanie knižničných fondov
  • usmernenie pri revíziách knižničných fondov
  • pomoc pri spracovaní štatistických výkazov o knižniciach
  • vzdelávanie knižnično-informačných pracovníkov v regióne
  • pomoc pri spracovaní základných dokumentov (štatút, knižničný a výpožičný poriadok a iné)
  • poradenstvo pri zavádzaní automatizovaných knižnično-informačných systémov
  • aktuálne informácie z oblasti knihovníctva pre zriaďovateľov knižníc a knihovníkov verejných knižníc regiónu.
  • informácie o možnostiach získavania finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia

Otázky a žiadosti o pomoc môžete adresovať na:
e-mail: metodika@kniznicasl.sk
tel.: 052/43 215 01