Bezhotovostné platby

Knižničné poplatky (registrácia, rešerš, MVS….) môžete uhradiť  prevodom na účet Ľubovnianskej knižnice:

  • IBAN SK28 8180 0000 0070 0051 9162
  • v prípade úhrady zo zahraničia SWIFT: SPSRSKBA

ÚDAJE POTREBNÉ K PRIRADENIU PLATBY K ČITATEĽSKÉMU  KONTU

Správa pre prijímateľa:
meno a priezvisko čitateľa

Variabilný symbol:
číslo čitateľského preukazu (9002….)

Konštantný symbol:
0308

Špecifický symbol:
01 platba registračného poplatku
02 platba upomienky
03 platba za medziknižničnú výpožičnú službu
04 platba za stratenú a poškodenú knihy
05 platba za rešerš
06 platba za e-knihy
07 platba za iné služby

 

Používateľ si môže úhradu overiť vo svojom konte na https://sllk.dawinci.sk/  najskôr po 4 pracovných dňoch od dátumu platby prevodom.