Bezhotovostné platby

Registračné poplatky, upomienky a poplatky za ďalšie knižničné služby môžete zaplatiť on-line bankovým prevodom na účet Ľubovnianskej knižnice.
IBAN SK28 8180 0000007000519162, v prípade úhrady zo zahraničia SWIFT: SPSRSKBA.

IBAN
SK28 8180 0000 0070 0051 9162
v prípade úhrady zo zahraničia SWIFT: SPSRSKBA

ÚDAJE POTREBNÉ K PRIRADENIU PLATBY K ČITATEĽSKÉMU  KONTU

Správa pre prijímateľa:
meno a priezvisko čitateľa

Variabilný symbol:
číslo čitateľského preukazu (9002….)

Konštantný symbol:
0308

Špecifický symbol:
01 platba registračného poplatku
02 platba upomienky
03 platba za medziknižničnú výpožičnú službu
04 platba za stratenú a poškodenú knihy
05 platba za rešerš
06 platba za e-knihy
07 platba za iné služby

 

Potvrdenie o prijatí platby môžete očakávať na e-mailovej adrese uvedenej vo vašom čitateľskom konte najskôr po 4 pracovných dňoch od dátumu platby prevodom.

Uskutočnenie platby si môžete overiť vo svojom knižničnom konte na https://sllk.dawinci.sk/.