Rešerše

Rešerš je druh výberovej bibliografie, ktorá obsahuje súhrn bibliografických záznamov dokumentov alebo ich častí vybraných podľa vecných alebo formálnych hľadísk, ktoré zodpovedajú rešeršnej požiadavke (tematika, časové vymedzenie, jazyk, druhy dokumentov a pod.)

Výsledkom rešeršnej činnosti je súpis bibliografických záznamov o dokumentoch alebo ich častiach, ktorý obsahuje základné bibliografické údaje (autor, názov, miesto a rok vydania, počet strán) prípadne i ďalší popis (predmetové heslá, abstrakt) a v prípade plnotextových databáz aj celý text dokumentu.
Výsledok rešerše sa poskytuje v tlačenej alebo elektronickej forme.

Registrovaný čitateľ Ľubovnianskej knižnice môže požiadať o poskytnutie tejto služby:

  • osobne v Ľubovnianskej knižnici
  • vyplnením formuláru Objednávka rešerše, ktorý je potrebné telefonicky potvrdiť alebo do troch dní podpísať priamo v Ľubovnianskej knižnici.

Rešeršér spracuje rešerš v poradí, v akom objednávka prišla. Doba spracovania rešerše závisí od počtu objednávok, zvyčajne však nepresiahne dva týždne.

Predpokladom pre spracovanie kvalitnej rešerše je zadanie relevantných kľúčových slov, ich synoným, prípadne cudzojazyčných výrazov.
Službu poskytneme za poplatok podľa platného Cenníka služieb Ľubovnianskej knižnice. Platbu môžete realizovať bezhotovostne.

Kontakt pre viac informácií:

Jana Cox
Tel.: 052/ 43 215 01
mobil: +421 911 879 017
e-mail: mvs@kniznicasl.sk

Objednávka rešerše


Údaje o čitateľovi


Meno a priezvisko (povinné)
Číslo čitateľského preukazu
Trvalé bydlisko
Telefón
Email


Údaje pre spracovanie rešerše


Názov rešerše
z vedného odboru
Kľučové slová
Typ práce
 záverečná seminárna bakalárska diplomová rigorózna
Časové vymedzenie (od roku, obdobie...)
Jazykové vymedzenie
 slovenčina čeština angličtina nemčina poľština


 Súhlasím s uhradením poplatku za spracovanie rešerše podľa platného Cenníka služieb Ľubovnianskej knižnice.

Poplatok uhradím
 osobne do 3 dní od odoslania objednávky bankovým prevodom


Rešerš
 prevezmem osobne poslať e-mailom