Projekty

2023

Keď s knihou je tak dobre … aj v roku 2023

Ľubovnianska knižnica má dlhodobo pozitívnu odozvu od čitateľov na široký výber náučnej a krásnej literatúry. V tomto trende chceme pokračovať a širokou ponukou kvalitnej literatúry naďalej oslovovať všetky vekové kategórie čitateľov a zároveň zvyšovať návštevnosť knižnice. Cieľom projektu je doplniť knižničný fond a tým uspokojovať potreby všetkých používateľov týkajúce sa vzdelávania, informačného a osobného rozvoja, vrátane zábavy a trávenia voľného času. Zámerom projektu je vybrať, zakúpiť, sprístupniť, požičiavať a propagovať kvalitnú krásnu a odbornú literatúru pre dospelých, deti a mládež. Rozšírenou ponukou kníh chceme osloviť súčasných aj potenciálnych čitateľov.

Termín realizácie: 1.7. 2023 – 30.6. 2024
Výška podpory: 7 000 €
Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

 

Nový dizajn – všetkým

Cieľom projektu je reorganizácia Oddelenia beletrie, ktorej výsledkom bude moderný, atraktívny, komfortný, praktický a dizajnovo jednotný priestor s už inovovaným časťami knižnice v predchádzajúcich rokoch: Oddelenie pre deti, Oddelenie pre mládež, Šatňa.
V knižnici tak vznikne multifunkčný priestor s posuvnými úložnými regálmi a Tichou – oddychovou zónou slúžiacou na individuálne čítanie (pri dennom svetle). Flexibilita nového nábytku a použitie projekčnej techniky posilní kultúrny potenciál Oddelenia beletrie, skvalitní a spestrí sa kultúrna a vzdelávacia produkcia celej knižnice. Súčasťou projektu bude vytvorenie dvoch pracovných miest pre poskytovanie konzultácií na Oddelení náučnej literatúry a presunutie regálov do inej časti knižnice, čím vytvoríme ergonomické, zdravé a podnetné miesta pre štúdium používateľov a prácu konzultantov.

Termín realizácie: 1.3 2023 – 31.12. 2023
Výška podpory: 7 500 €
Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

 

Knižnica plná múdrosti a radosti 2023

Zámerom projektu je vybrať, zakúpiť, sprístupniť, propagovať a požičiavať kvalitnú aktuálnu literatúru používateľom knižnično-informačných služieb a uspokojovať ich čitateľské potreby. Podľa smernice IFLA treba knižničný fond priebežne doplňovať, aby si zákazníci knižníce mohli vyberať stále nové materiály a boli uspokojené ich požiadavky na nové služby a meniace sa používateľské návyky.
Cieľom projektu je motivovať k čítaniu a uspokojovať potreby všetkých používateľov, týkajúce sa vzdelávania, informačného a osobného rozvoja vrátane zábavy a trávenia voľného času. Novými knihami a širšou ponukou literatúry chceme zvýšiť návštevnosť knižnice a osloviť aj potencionálnych čitateľov

Termín realizácie: marec – november 2023
Výška podpory: v sume 4 000 €
Projekt podporilo Mesto Stará Ľubovňa

 

Spiš píše

Cieľom projektu je sprostredkovanie osobných stretnutí autorov s čitateľmi knižnice a širokou verejnosťou.
Ľubovnianska knižnica cíti potrebu podporiť regionálnych autorov, upriamiť pozornosť čitateľov na témy, ktoré sú regionálnymi autormi spracovávané, poukázať na vplyvy vzniku literárnej tvorby v rámci regiónu Spiš. Práve z týchto dôvodov plánujeme urobiť sériu 7 moderovaných besied so spisovateľmi. Počas stretnutí s autormi majú možnosť diskutovať a nahliadnuť do procesu vzniku a tvorby knihy i života spisovateľa. Výsledkom besied, ako už z predchádzajúcich skúseností vyplýva, je zvýšený počet vypožičaných kníh, zvýšená návštevnosť knižnice a všeobecný záujem o literatúru a kultúru.

Termín realizácie: 1.1. 2023 – 31.12.2023
Výška podpory: 2 000,00 €
Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

 

Stonožkové čítanie 2023 – kampaň na podporu čítania detí

Zámerom projektu je šírenie knižnej kultúry, záujmu o čítanie a prehlbovanie vzťahu detí ku knihám a knižnici, a tým aj
zvyšovanie čitateľskej gramotnosti. V rámci projektu budú počas celého roka prebiehať stretnutia s autormi detských kníh, workshopy, inscenované čítania, bábkové predstavenia na motívy kníh v podaní profesionálnych umelcov. Sprievodnou aktivitou bude výstava Spolkla mňe knihovna. Cieľom tohto projektu je zrealizovať uvedené aktivity pre žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ a študentov SŠ a realizácia seminára pre učiteľov a knihovníkov. Inscenované čítania a bábkové predstavenia inšpirované knihami umožňujú zažiť a “čítať” knihu úplne novým spôsobom, podnecujú fantáziu, predstavujú známy príbeh alebo postavy z iného pohľadu.
Na konci školského roka (jún 2023) plánujeme, ako každý rok, oceniť najaktívnejších detských čitateľov s najväčším počtom prečítaných kníh.

Termín realizácie: 1.1. 2023 – 31.12.2023
Výška podpory: 3 200,00 €
Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

 

Modernými technológiami ku kvalitnejším, dostupnejším, bezpečnejším a bezkontaktným výpožičným službám
Skvalitnenie a modernizácia služieb knižnice prostredníctvom zlepšenia materiálno-technického vybavenia na správu knižničného fondu implementáciou RFID technológie a zvýšenie úrovne hygienických štandardov.

propagácia

Termín realizácie: november 2022- december 2023
Výška podpory: 80 523,06 €
Projekt podporilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej Republiky v zastúpení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Sprostredkovateľský orgán pre IROP PO3.

2022

Oddychujeme, učíme sa a rastieme s Ľubovnianskou knižnicou

Kúpou a obohatením knižného fondu novou, aktuálnou ponukou kníh chceme osloviť všetky vekové kategórie a tým si udržať pozitívnu odozvu u čitateľov Ľubovnianskej knižnice. Zámerom projektu je sprístupniť pestrý výber literatúry a tak uspokojiť potreby všetkých používateľov, týkajúce sa vzdelávania, informačného a osobného rozvoja, vrátane zábavy a trávenia voľného času. Cieľom projektu je zaujať a motivovať k čítaniu súčasných aj potenciálnych čitateľov.

Termín realizácie: 1.7.2022 – 30.6.2023
Výška podpory: 5 200,00 €
Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

 

Modernými technológiami ku kvalitnejším, dostupnejším, bezpečnejším a bezkontaktným výpožičným službám
Skvalitnenie a modernizácia služieb knižnice prostredníctvom zlepšenia materiálno-technického vybavenia na správu knižničného fondu implementáciou RFID technológie a zvýšenie úrovne hygienických štandardov.

propagácia

Termín realizácie: november 2022- december 2023
Výška podpory: 80 523,06 €
Projekt podporilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej Republiky v zastúpení Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Sprostredkovateľský orgán pre IROP PO3.

 

Nový dizajn – mladým

Cieľom projektu je dokončenie moderného, atraktívneho a štýlovo jednotného priestoru pre mládež , ktorý sa skladá z
piatich navzájom prepojených častí: 1. Šatňa, 2. Nech viem, 3. Tínedžeri, 4. Young adult, 5. Vajb. Šatňa slúži ako vstupný
priestor do všetkých oddelení knižnice. Keďže je priamo prepojená s oddelením pre mládež, je nevyhnutné obe časti
knižnice dizajnovo zjednotiť. Celý priestor oddelenia vďaka Vajb-u -sedeniu s výhľadom na mesto (posedenie, ktoré si
užívam) a posuvným a otočným regálom koncipujeme ako variabilný a pre mládež príťažlivý. Po dokončení projektu tak
mladým používateľom dáme príležitosť na nezáväzné stretnutia v príjemnom knižničnom prostredí, alebo aby si mohli len
tak čítať a oddychovať.

Termín realizácie: 1.3 2022 – 31.12. 2022
Výška podpory: 7 000 €
Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

 

Knižnica plná múdrosti a radosti 2022

Cieľom projektu je motivovať k čítaniu a uspokojovať potreby všetkých používateľov knižnično-informačných služieb a to doplnením kvalitnej, aktuálnej literatúry týkajúcej sa vzdelávania, informačného a osobného rozvoja.
Ľubovnianska knižnica ako verejná knižnica nesie mimoriadnu zodpovednosť najmä za podporu čítania a za propagovanie kníh pre deti, preto je nevyhnutné dopĺňať knižný fond novou krásnou, aj odbornou detskou literatúrou. Knihy so vzdelanostnou tematikou v rôznych oblastiach sa neustále menia a dopĺňajú o nové poznatky a zistenia, preto je potrebné revitalizovať knižný fond odbornou literatúrou pre študentov a iných záujemcov, ktorí si chcú rozšíriť vedomostný obzor. Aby si Ľubovnianska knižnica udržala pozitívnu odozvu od svojich používateľov na pravidelné dopĺňanie kvalitnej oddychovej beletrie pre deti, mládež a dospelých, je potrebné naďalej pravidelne obohacovať knižný fond krásnou literatúrou.

Termín realizácie: marec – november 2022
Výška podpory: v sume 4 000 €
Projekt podporilo Mesto Stará Ľubovňa

 

Stonožkové čítanie 2022 – kampaň na podporu čítania detí

Zámerom projektu je šírenie knižnej kultúry, záujmu o čítanie a prehlbovanie vzťahu detí ku knihám a knižnici, a tým aj
zvyšovanie čitateľskej gramotnosti. Kampaň s názvom Stonožkové čítanie organizujeme každoročne viac ako desať rokov a
je v meste známa, stále sa teší záujmu detí a učiteľov. Jej cieľom je ponúknuť deťom – žiakom základných a stredných škôl v
meste a okrese – zážitok s knihou prostredníctvom stretnutí s autormi detských kníh, inscenovaných čítaní, bábkových a
divadelných predstavení a nadväzných workshopov, na motívy kníh v podaní profesionálnych umelcov. V tomto roku sa
chceme viac zamerať na komiks, ktorý je v súčasnosti veľmi obľúbeným žánrom medzi deťmi a tínedžermi a výborným
“úvodom” do čítania ako takého. Preto plánujeme zrealizovať aj výstavu komiksovej tvorby, workshopy pre deti a seminár
pre učiteľov a knihovníkov na tému práce s komiksom.
Na stretnutia s autormi detských kníh (besedy) sa účastníci pripravujú vopred čítaním kníh, počas besied majú možnosť
klásť otázky a nahliadnuť do procesu tvorby knihy a života spisovateľa. Po besedách vždy zaznamenávame zvýšený počet
vypožičaných kníh. Plánujeme besedy (8) s dvoma spisovateľmi pre 2. – 7. roč. ZŠ.

Termín realizácie: 1.1. 2022 – 31.12.2022
Výška podpory: 4 200,00 €
Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

 

2021

Keď s knihou je tak dobre… aj v roku 2021

Ľubovnianska knižnica ako verejná knižnica je primárnym prístupovým miestom, ktoré zabezpečuje slobodný prístup k
informáciám, celoživotnému vzdelávaniu i kultúrnemu dedičstvu a aktívne reaguje na množstvo neustále sa meniacich
informačných, vzdelávacích, relaxačných i sociálnych potrieb obyvateľov každej vekovej kategórie. Zámerom projektu je
zakúpenie a sprístupnenie kvalitnej, aktuálnej literatúry pre deti, mládež a dospelých. Cieľom projektu je doplniť knižničný
fond najnovšou literatúrou a tým uspokojovať potreby každého návštevníka knižnice. Širšou ponukou chceme osloviť a
motivovať k čítaniu súčasných aj potenciálnych čitateľov, taktiež vytvoriť pocit, že knižnica je miesto, kde sa môžu neustále
vracať, získavať informácie z dôveryhodných zdrojov a plnohodnotne tráviť voľný čas.

Termín realizácie: 1. júl 2021 – 30. jún 2022
Výška podpory: 5 000 €
Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

 

Knižnica plná múdrosti a radosti 2021

Cieľom projektu je doplniť knižničný fond pre všetky vekové kategórie čitateľov, sprístupniť a propagovať slovenskú pôvodnú i svetovú literatúru a uspokojovať informačné požiadavky svojich používateľov tak, aby bola knižnica miestom, kde sa môžu dostať k najnovším informáciám. Podľa smernice IFLA verejné knižnice nesú mimoriadnu zodpovednosť najmä za podporu čítania a za propagovanie kníh a ďalších médií nielen pre deti, ale aj pre dospelých. Výskumy dokazujú, že ak si deti nevybudujú čitateľské návyky a vzťah ku knižniciam už v detstve, pravdepodobne ich nebudú mať ani v dospelosti. Dospelí pre plnohodnotné trávenie voľného času by tiež uvítali pestrejší výber kvalitnej a oddychovej literatúry. Hlavnou úlohou verejnej knižnice je poskytovať zdroje a služby s cieľom uspokojovať potreby jednotlivcov a skupín, týkajúce sa vzdelávania, informačného a osobného rozvoja vrátane zábavy a trávenia voľného času.

Termín realizácie: marec – november 2021
Výška podpory: 3 500 €
Projekt podporilo Mesto Stará Ľubovňa

 

Stonožkové čítanie 2020 – kampaň na podporu čítania detí

Cieľom tejto kampane je šírenie knižnej kultúry a prehlbovanie vzťahu detí ku knihám a ku knižnici, záujmu o čítanie a tým aj zvyšovanie čitateľskej gramotnosti. V rámci kampane prebieha čitateľská súťaž pre deti 2. – 4. ročníka ZŠ v meste Stará Ľubovňa a v školách v regióne, stretnutia detí s autormi detských kníh, inscenované čítania v podaní profesionálnych umelcov, tvorivé dielne. Týmto projektom plánujeme pokračovať v uvedených aktivitách pre deti I. aj II. stupňa ZŠ, s väčším dôrazom na tínedžerov.

Termín realizácie: 1.7. 2020 – 31.12.2020
Výška podpory: 3 140,00 €
Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

 

Nový dizajn –deťom

Cieľom projektu je dokončenie multifunkčného priestoru pre najmladších používateľov knižnice (do 10 rokov) s navzájom
prepojenými zónami: 1. Tichá čitateľská zóna, 2. Relaxačno-herná zóna, 3. Pracovná zóna. Celý priestor koncipujeme ako variabilný priestor, ktorý môžeme prispôsobiť momentálnemu počtu detí v knižnici (od 1 do 80) a ich aktivitám. Vďaka viacúčelovému pódiu a posuvným regálom sa môžu deti na jednom mieste jednak zúčastňovať kolektívnych podujatí, jednak prísť do knižnice individuálne a čítať si, hrať sa. Takto inovovaným estetickým a funkčným priestorom posilníme aj komunitu “Stonožkárov” účastníkov čitateľskej kampane na podporu čítania detí podporovanej FPU.

Termín realizácie: 1.3 2021 – 30.11. 2021
Výška podpory: 4 500 €
Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

 

 

2020

Keď s knihou je tak dobre… aj v roku 2020

Cieľom projektu je doplniť knižničný fond a tým uspokojovať potreby všetkých používateľov, týkajúce sa vzdelávania, informačného a osobného rozvoja vrátane zábavy a trávenia voľného času. Zámerom projektu je vybrať, zakúpiť, sprístupniť, požičiavať a propagovať kvalitnú, aktuálnu literatúru pre dospelých, deti a najmä mládež. Táto veková kategória patrí medzi najviac ohrozené čiateľské skupiny, preto plánujeme zriadiť samostatný úsek pre mládež vo veku od 13-26 rokov a budeme venovať mimoriadnu pozornosť nákupu kníh pre túto vekovú kategóriu. Rozšírenou ponukou kníh oslovíme súčasných aj potenciálnych čitateľov.

Termín realizácie: 1. júl 2020 – 30. jún 2021
Výška podpory: 20 000€
Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

 

Knižnica plná múdrosti a radosti 2020

Ľubovnianska knižnica má dlhodobú pozitívnu odozvu od čitateľov na široký výber náučnej a krásnej literatúry. Chceme pokračovať v tomto úsilí a neustále obohacovať knižničný fond kvalitnou, aktuálnou literatúrou pre všetky vekové kategórie čitateľov. Pestrejším výberom detskej literatúry získajú deti potešenie z čítania, túžbu po objavovaní poznatkov a vzťah ku knižniciam, ktorý im pravdepodobne ostane až do dospelosti. Mládež a dospelí majú rôzne požiadavky pri výbere literatúry, čo súvisí so štúdiom, zamestnaním alebo osobným životom. Preto je dôležité knižničný fond podľa smernice IFLA priebežne doplňovať, aby si zákazníci knižníc mohli vyberať stále nové materiály a boli uspokojené ich požiadavky na nové služby a meniace sa čitateľské návyky.

Termín realizácie: marec – november 2020
Výška podpory: 3 100 €
Projekt podporilo Mesto Stará Ľubovňa

 

Stonožkové čítanie 2020 – kampaň na podporu čítania detí

Cieľom tejto kampane je šírenie knižnej kultúry a prehlbovanie vzťahu detí ku knihám a ku knižnici, záujmu o čítanie a tým aj zvyšovanie čitateľskej gramotnosti. V rámci kampane prebieha čitateľská súťaž pre deti 2. – 4. ročníka ZŠ v meste Stará Ľubovňa a v školách v regióne, stretnutia detí s autormi detských kníh, inscenované čítania v podaní profesionálnych umelcov, tvorivé dielne. Týmto projektom plánujeme pokračovať v uvedených aktivitách pre deti I. aj II. stupňa ZŠ, s väčším dôrazom na tínedžerov.

Termín realizácie: január 2020 – december 2020
Výška podpory: 6 000,00 €
Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

 

Sú aj naši

Zámerom projektu je predstaviť obyvateľom mesta významné osobnosti spojené pôvodom so Starou Ľubovňou, ktoré knižne publikujú na osobných stretnutiach s obyvateľmi mesta, ukázať mládeži príklady úspešných osobností a vytvoriť v Ľubovnianskej knižnici (v regionálnej študovni) galériu takýchto osobností s fotografiou a stručným profilom. V roku 2020 sa v rámci realizácie projektu stretneme Mgr. Katarínou Nádaskou PhD.

Termín realizácie: september 2020
Výška podpory: 300,00 €
Projekt podporilo Mesto Stará Ľubovňa

 

2019

 

Stonožkové čítanie 2019 – kampaň na podporu čítania

Cieľom tejto kampane je šírenie knižnej kultúry a prehlbovanie vzťahu detí ku knihám a ku knižnici, záujmu o čítanie a tým aj zvyšovanie čitateľskej gramotnosti. V rámci kampane prebieha čitateľská súťaž pre deti 2. – 4. ročníka ZŠ v meste a okrese Stará Ľubovňa, stretnutia detí s tvorcami detských kníh, inscenované čítania v podaní profesionálnych umelcov, tvorivé workshopy ku knihám, semináre pre knihovníkov, pedagógov a rodičov detí zapojených v kampani. Týmto projektom plánujeme pokračovať v uvedených aktivitách a rozšíriť kampaň aj na II. stupeň základných škôl.

Termín realizácie: január 2019 – december 2019
Výška podpory: 5 000 €

Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

 

Knižnica plná múdrosti a radosti

Ľubovnianska knižnica má dlhodobú pozitívnu odozvu od čitateľov na široký výber náučnej a krásnej literatúry. Cieľom projektu je pokračovať v tomto úsilí a neustále rozširovať ponuku kvalitnej literatúry pre všetky vekové kategórie čitateľov.

Termín realizácie: marec – november 2019
Výška podpory: 3 500,– €

Projekt podporilo Mesto Stará Ľubovňa.

Keď s knihou je tak dobre… aj v roku 2019

Zámerom projektu je vybrať, zakúpiť, sprístupniť a požičiavať kvalitnú, aktuálnu literatúru pre deti, mládež a dospelých.
Cieľom projektu je doplniť knižničný fond pre všetky vekové kategórie čitateľov, sprístupniť a propagovať slovenskú pôvodnú
i svetovú literatúru a uspokojovať informačné požiadavky svojich používateľov tak, aby bola knižnica miestom, kde sa môžu
dostať k najnovším informáciám. Novými knihami a širšou ponukou literatúry chceme zvýšiť návštevnosť knižnice a osloviť aj
potenciálnych čitateľov.

Termín realizácie: júl – február 2020
Výška podpory: 4 000,- €
Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

 

Dobrý deň, sused

Zámerom projektu je predstaviť účastníkom aktivít súčasnú „netradičnú“ rómsku kultúru. Nadväzuje na minuloročný cyklus „dobrý deň, sused“, ktorý sa orientoval na dejiny jednotlivých národov a národností (Rusíni, Ukrajinci, Poliaci, Česi, Moravania, Nemci, Rómovia), žijúcich v regióne Stará Ľubovňa. Cieľom je interpretovať rómsku kultúru jednak medzi majoritou, ale aj miestnou minoritou, a tým podporiť/posilniť interkultúrny dialóg. Cieľovou skupinou sú žiaci a študenti základných a stredných škôl v meste a aj široká verejnosť so záujmom o uvedenú problematiku.

Termín realizácie: november 2019
Výška podpory: 2 000 €
Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu kultúry národnostných menšín, ktorý je hlavným partnerom projektu.

 

2018

Dobrý deň, sused!

Zámerom projektu je predstaviť účastníkom aktivít región Stará Ľubovňa ako národnostne zmiešaný región, kde vedľa seba žijú Slováci, Rusíni, Ukrajinci, Poliaci, Česi, Moravania, Nemci, Rómovia a pripomenúť si existenciu židovskej komunity v regióne Stará Ľubovňa, ktorá mala významnú vplyv na kultúrny a spoločenský a ekonomický rozvoj. Cieľom projektu je prostredníctvom odborných prednášok priblížiť ich účastníkom historické súvislosti a dôsledky vzájomnej tolerancie a intolerancie medzi príslušníkmi majority a minorít. Cieľovou skupinou sú žiaci a študenti stredných škôl v meste a aj široká verejnosť so záujmom o uvedenú problematiku.

Termín realizácie: september 2018 – december 2018
Výška podpory: 730,00 €

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

 

Keď s knihou je tak dobre… aj v roku 2018

Zámerom projektu je vybrať, sprístupniť, propagovať a požičiavať kvalitnú, aktuálnu literatúru používateľom knižnično informačných služieb. Cieľom projektu je motivovať k čítaniu a uspokojovať potreby všetkých používateľov, týkajúce sa vzdelávania, informačného a osobného rozvoja, vrátane zábavy a trávenia voľného času. Novými knihami a širšou ponukou literatúry chceme zvýšiť návštevnosť knižnice a osloviť aj potenciálnych čitateľov.

Termín realizácie: júl – február 2019
Výska podpory: 12 000€

Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

 

Stonožkové čítanie – 10. ročník kampane na podporu čítania

Cieľom tejto kampane je šírenie knižnej kultúry a prehlbovanie vzťahu detí ku knihám a ku knižnici, záujmu o čítanie a tým aj zvyšovanie čitateľskej gramotnosti. V rámci kampane prebieha čitateľská súťaž pre deti 2. – 4. ročníka ZŠ v meste Stará Ľubovňa, stretnutia detí s tvorcami detských kníh, inscenované čítania v podaní profesionálnych umelcov, tvorivé workshopy ku knihám, semináre pre knihovníkov a pedagógov. Týmto projektom plánujeme pokračovať v uvedených aktivitách a rozšíriť ich o stretnutia rodičov s odborníkmi v oblasti podpory čítania detí.

Termín realizácie: február 2018- december 2018
Výška podpory: 2 800 €

Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

 

Knižnica plná múdrosti a radosti

Ľubovnianska knižnica má dlhodobú pozitívnu odozvu od čitateľov na široký výber náučnej a krásnej literatúry. Cieľom projektu je pokračovať v tomto úsilí a neustále rozširovať ponuku kvalitnej literatúry pre všetky vekové kategórie čitateľov.

Termín realizácie: marec – november 2018
Výška podpory: 3 500,– €

Projekt podporilo Mesto Stará Ľubovňa.

 

2017

Stonožkové čítanie – 9. ročník kampane na podporu čítania

Cieľom tejto kampane je šírenie knižnej kultúry a prehlbovanie vzťahu detí ku knihám a ku knižnici, záujmu o čítanie a tým aj zvyšovanie čitateľskej gramotnosti. V rámci kampane prebieha čitateľská súťaž pre deti 2. – 5. ročníka ZŠ v meste Stará Ľubovňa, stretnutia detí s tvorcami detských kníh a inscenované čítania v podaní profesionálnych umelcov. Týmto projektom plánujeme pokračovať v týchto aktivitách a rozšíriť ich o stretnutia knihovníkov a pedagógov s odborníkmi v oblasti podpory čítania detí.

Termín realizácie: máj 2017 – január 2018
Výška podpory: 1 500,– €

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

Keď s knihou je tak dobre…

Zámerom projektu je vybrať, zakúpiť, sprístupniť, propagovať a požičiavať kvalitnú, aktuálnu literatúru používateľom knižnično-informačných služieb. Cieľom projektu je motivovať k čítaniu a uspokojovať potreby všetkých používateľov, týkajúce sa vzdelávania, informačného a osobného rozvoja, vrátane zábavy a trávenia voľného času. Novými knihami a širšou ponukou literatúry chceme zvýšiť návštevnosť knižnice a osloviť aj potenciálnych čitateľov.

Termín realizácie: jún 2017 – február 2018
Výška podpory: 6 000,– €

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

 

Pravidelné doplňovanie – radosť a spokojnosť čitateľov

Cieľom projektu je doplniť knižničný fond pre všetky vekové kategórie čitateľov, sprístupniť a propagovať slovenskú pôvodnú i svetovú literatúru a uspokojovať informačné požiadavky svojich používateľov tak, aby bola knižnica miestom, kde sa môžu dostať k najnovším informáciám.

Termín realizácie: apríl – november 2017
Výška podpory: 3 000,– €

Projekt podporilo Mesto Stará Ľubovňa

2016

Večerná „univerzita“ moderného Ľubovňana

Zámerom projektu je prostredníctvom populárno-náučných prednášok spojených s prezentáciami, besedami a exkurziami uspokojiť záujem účastníkov projektu o hlbšie poznanie histórie a súčasnosti mesta a regiónu, v ktorom žijú. Cieľom projektu je rozšíriť a prehĺbiť poznatky účastníkov o kultúrnych a historických pamiatkach, osobnostiach, literatúre, ľudovej kultúre a výtvarnom umení v regióne Stará Ľubovňa a tým posilnenie ich kultúrnej identity a pocitu spriaznenosti so svojim mestom a regiónom a v neposlednom rade aj vytvorenie priestoru na medzigeneračnú výmenu poznatkov a skúseností.

Termín realizácie: marec – november 2016
Výška podpory: 500,– €

Projekt podporilo Mesto Stará Ľubovňa

 

Stonožkové čítanie – 8. ročník kampane na podporu čítania detí

Kampaň na podporu čítania detí, ktorej cieľom je šírenie knižnej kultúry a prehlbovanie záujmu o čítanie a návštevy knižnice u detí mladšieho školského veku. Kampaň prebieha formou súťaže triednych kolektívov 2.-5. ročníkov žiakov základných škôl v meste Stará Ľubovňa. Deti sa počas trvania kampane stretávajú s tvorcami detských kníh a profesionálnymi umelcami (hercami), ktorí deťom predstavujú zaujímavé knihy formou inscenovaného čítania.

Termín realizácie: september 2016 – apríl 2017
Výška podpory: 2 400,– €

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

 

Kniha pre vzdelanie a oddych

Zámerom projektu je vybrať, nakúpiť, propagovať a požičiavať kvalitnú literatúru používateľom knižnično-informačných služieb a tým uspokojovať ich informačné a čitateľské potreby týkajúce sa vzdelávania, informačného a osobného rozvoja, vrátane zábavy a trávenia voľného času. Širšia ponuka literatúry a jej propagácia vedie k zvýšeniu návštevnosti knižnice, počtu výpožičiek i počtu čitateľov spomedzi „nečitateľskej“ verejnosti.

Termín realizácie: apríl – november 2016
Výška podpory: 2 400,– €

Projekt podporilo Mesto Stará Ľubovňa

 

Knižnica plná múdrosti a radosti

Zámerom projektu je vybrať , zakúpiť a požičiavať kvalitnú , aktuálnu literatúru pre deti, mládež a dospelých. Cieľom projektu je doplniť knižničný fond o knižničné dokumenty pre všetky vekové kategórie, sprístupniť a spropagovať pôvodnú slovenskú i svetovú literatúru a uspokojovať informačné požiadavky svojich používateľov tak, aby knižnica bola miestom, kde môžu získať najnovšie informácie. Novými knihami a širšou ponukou literatúry chceme zvýšiť návštevnosť knižnice a osloviť aj potenciálnych čitateľov.

Termín realizácie: máj 2016 – február 2017
Výška podpory: 7 100,– €

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia