Projekty

2021

Keď s knihou je tak dobre… aj v roku 2021

Ľubovnianska knižnica ako verejná knižnica je primárnym prístupovým miestom, ktoré zabezpečuje slobodný prístup k
informáciám, celoživotnému vzdelávaniu i kultúrnemu dedičstvu a aktívne reaguje na množstvo neustále sa meniacich
informačných, vzdelávacích, relaxačných i sociálnych potrieb obyvateľov každej vekovej kategórie. Zámerom projektu je
zakúpenie a sprístupnenie kvalitnej, aktuálnej literatúry pre deti, mládež a dospelých. Cieľom projektu je doplniť knižničný
fond najnovšou literatúrou a tým uspokojovať potreby každého návštevníka knižnice. Širšou ponukou chceme osloviť a
motivovať k čítaniu súčasných aj potenciálnych čitateľov, taktiež vytvoriť pocit, že knižnica je miesto, kde sa môžu neustále
vracať, získavať informácie z dôveryhodných zdrojov a plnohodnotne tráviť voľný čas.

Termín realizácie: 1. júl 2021 – 30. jún 2022
Výška podpory: 5 000 €
Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

 

Knižnica plná múdrosti a radosti 2021

Cieľom projektu je doplniť knižničný fond pre všetky vekové kategórie čitateľov, sprístupniť a propagovať slovenskú pôvodnú i svetovú literatúru a uspokojovať informačné požiadavky svojich používateľov tak, aby bola knižnica miestom, kde sa môžu dostať k najnovším informáciám. Podľa smernice IFLA verejné knižnice nesú mimoriadnu zodpovednosť najmä za podporu čítania a za propagovanie kníh a ďalších médií nielen pre deti, ale aj pre dospelých. Výskumy dokazujú, že ak si deti nevybudujú čitateľské návyky a vzťah ku knižniciam už v detstve, pravdepodobne ich nebudú mať ani v dospelosti. Dospelí pre plnohodnotné trávenie voľného času by tiež uvítali pestrejší výber kvalitnej a oddychovej literatúry. Hlavnou úlohou verejnej knižnice je poskytovať zdroje a služby s cieľom uspokojovať potreby jednotlivcov a skupín, týkajúce sa vzdelávania, informačného a osobného rozvoja vrátane zábavy a trávenia voľného času.

Termín realizácie: marec – november 2021
Výška podpory: 3 500 €
Projekt podporilo Mesto Stará Ľubovňa

 

Stonožkové čítanie 2020 – kampaň na podporu čítania detí

Cieľom tejto kampane je šírenie knižnej kultúry a prehlbovanie vzťahu detí ku knihám a ku knižnici, záujmu o čítanie a tým aj zvyšovanie čitateľskej gramotnosti. V rámci kampane prebieha čitateľská súťaž pre deti 2. – 4. ročníka ZŠ v meste Stará Ľubovňa a v školách v regióne, stretnutia detí s autormi detských kníh, inscenované čítania v podaní profesionálnych umelcov, tvorivé dielne. Týmto projektom plánujeme pokračovať v uvedených aktivitách pre deti I. aj II. stupňa ZŠ, s väčším dôrazom na tínedžerov.

Termín realizácie: 1.7. 2020 – 31.12.2020
Výška podpory: 3 140,00 €
Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

 

Nový dizajn –deťom

Cieľom projektu je dokončenie multifunkčného priestoru pre najmladších používateľov knižnice (do 10 rokov) s navzájom
prepojenými zónami: 1. Tichá čitateľská zóna, 2. Relaxačno-herná zóna, 3. Pracovná zóna. Celý priestor koncipujeme ako variabilný priestor, ktorý môžeme prispôsobiť momentálnemu počtu detí v knižnici (od 1 do 80) a ich aktivitám. Vďaka viacúčelovému pódiu a posuvným regálom sa môžu deti na jednom mieste jednak zúčastňovať kolektívnych podujatí, jednak prísť do knižnice individuálne a čítať si, hrať sa. Takto inovovaným estetickým a funkčným priestorom posilníme aj komunitu “Stonožkárov” účastníkov čitateľskej kampane na podporu čítania detí podporovanej FPU.

Termín realizácie: 1.3 2021 – 30.11. 2021
Výška podpory: 4 500 €
Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

 

 

2020

Keď s knihou je tak dobre… aj v roku 2020

Cieľom projektu je doplniť knižničný fond a tým uspokojovať potreby všetkých používateľov, týkajúce sa vzdelávania, informačného a osobného rozvoja vrátane zábavy a trávenia voľného času. Zámerom projektu je vybrať, zakúpiť, sprístupniť, požičiavať a propagovať kvalitnú, aktuálnu literatúru pre dospelých, deti a najmä mládež. Táto veková kategória patrí medzi najviac ohrozené čiateľské skupiny, preto plánujeme zriadiť samostatný úsek pre mládež vo veku od 13-26 rokov a budeme venovať mimoriadnu pozornosť nákupu kníh pre túto vekovú kategóriu. Rozšírenou ponukou kníh oslovíme súčasných aj potenciálnych čitateľov.

Termín realizácie: 1. júl 2020 – 30. jún 2021
Výška podpory: 20 000€
Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

 

Knižnica plná múdrosti a radosti 2020

Ľubovnianska knižnica má dlhodobú pozitívnu odozvu od čitateľov na široký výber náučnej a krásnej literatúry. Chceme pokračovať v tomto úsilí a neustále obohacovať knižničný fond kvalitnou, aktuálnou literatúrou pre všetky vekové kategórie čitateľov. Pestrejším výberom detskej literatúry získajú deti potešenie z čítania, túžbu po objavovaní poznatkov a vzťah ku knižniciam, ktorý im pravdepodobne ostane až do dospelosti. Mládež a dospelí majú rôzne požiadavky pri výbere literatúry, čo súvisí so štúdiom, zamestnaním alebo osobným životom. Preto je dôležité knižničný fond podľa smernice IFLA priebežne doplňovať, aby si zákazníci knižníc mohli vyberať stále nové materiály a boli uspokojené ich požiadavky na nové služby a meniace sa čitateľské návyky.

Termín realizácie: marec – november 2020
Výška podpory: 3 100 €
Projekt podporilo Mesto Stará Ľubovňa

 

Stonožkové čítanie 2020 – kampaň na podporu čítania detí

Cieľom tejto kampane je šírenie knižnej kultúry a prehlbovanie vzťahu detí ku knihám a ku knižnici, záujmu o čítanie a tým aj zvyšovanie čitateľskej gramotnosti. V rámci kampane prebieha čitateľská súťaž pre deti 2. – 4. ročníka ZŠ v meste Stará Ľubovňa a v školách v regióne, stretnutia detí s autormi detských kníh, inscenované čítania v podaní profesionálnych umelcov, tvorivé dielne. Týmto projektom plánujeme pokračovať v uvedených aktivitách pre deti I. aj II. stupňa ZŠ, s väčším dôrazom na tínedžerov.

Termín realizácie: január 2020 – december 2020
Výška podpory: 6 000,00 €
Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

 

Sú aj naši

Zámerom projektu je predstaviť obyvateľom mesta významné osobnosti spojené pôvodom so Starou Ľubovňou, ktoré knižne publikujú na osobných stretnutiach s obyvateľmi mesta, ukázať mládeži príklady úspešných osobností a vytvoriť v Ľubovnianskej knižnici (v regionálnej študovni) galériu takýchto osobností s fotografiou a stručným profilom. V roku 2020 sa v rámci realizácie projektu stretneme Mgr. Katarínou Nádaskou PhD.

Termín realizácie: september 2020
Výška podpory: 300,00 €
Projekt podporilo Mesto Stará Ľubovňa

 

2019

 

Stonožkové čítanie 2019 – kampaň na podporu čítania

Cieľom tejto kampane je šírenie knižnej kultúry a prehlbovanie vzťahu detí ku knihám a ku knižnici, záujmu o čítanie a tým aj zvyšovanie čitateľskej gramotnosti. V rámci kampane prebieha čitateľská súťaž pre deti 2. – 4. ročníka ZŠ v meste a okrese Stará Ľubovňa, stretnutia detí s tvorcami detských kníh, inscenované čítania v podaní profesionálnych umelcov, tvorivé workshopy ku knihám, semináre pre knihovníkov, pedagógov a rodičov detí zapojených v kampani. Týmto projektom plánujeme pokračovať v uvedených aktivitách a rozšíriť kampaň aj na II. stupeň základných škôl.

Termín realizácie: január 2019 – december 2019
Výška podpory: 5 000 €

Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

 

Knižnica plná múdrosti a radosti

Ľubovnianska knižnica má dlhodobú pozitívnu odozvu od čitateľov na široký výber náučnej a krásnej literatúry. Cieľom projektu je pokračovať v tomto úsilí a neustále rozširovať ponuku kvalitnej literatúry pre všetky vekové kategórie čitateľov.

Termín realizácie: marec – november 2019
Výška podpory: 3 500,– €

Projekt podporilo Mesto Stará Ľubovňa.

Keď s knihou je tak dobre… aj v roku 2019

Zámerom projektu je vybrať, zakúpiť, sprístupniť a požičiavať kvalitnú, aktuálnu literatúru pre deti, mládež a dospelých.
Cieľom projektu je doplniť knižničný fond pre všetky vekové kategórie čitateľov, sprístupniť a propagovať slovenskú pôvodnú
i svetovú literatúru a uspokojovať informačné požiadavky svojich používateľov tak, aby bola knižnica miestom, kde sa môžu
dostať k najnovším informáciám. Novými knihami a širšou ponukou literatúry chceme zvýšiť návštevnosť knižnice a osloviť aj
potenciálnych čitateľov.

Termín realizácie: júl – február 2020
Výška podpory: 4 000,- €
Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

 

Dobrý deň, sused

Zámerom projektu je predstaviť účastníkom aktivít súčasnú „netradičnú“ rómsku kultúru. Nadväzuje na minuloročný cyklus „dobrý deň, sused“, ktorý sa orientoval na dejiny jednotlivých národov a národností (Rusíni, Ukrajinci, Poliaci, Česi, Moravania, Nemci, Rómovia), žijúcich v regióne Stará Ľubovňa. Cieľom je interpretovať rómsku kultúru jednak medzi majoritou, ale aj miestnou minoritou, a tým podporiť/posilniť interkultúrny dialóg. Cieľovou skupinou sú žiaci a študenti základných a stredných škôl v meste a aj široká verejnosť so záujmom o uvedenú problematiku.

Termín realizácie: november 2019
Výška podpory: 2 000 €
Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu kultúry národnostných menšín, ktorý je hlavným partnerom projektu.

 

2018

Dobrý deň, sused!

Zámerom projektu je predstaviť účastníkom aktivít región Stará Ľubovňa ako národnostne zmiešaný región, kde vedľa seba žijú Slováci, Rusíni, Ukrajinci, Poliaci, Česi, Moravania, Nemci, Rómovia a pripomenúť si existenciu židovskej komunity v regióne Stará Ľubovňa, ktorá mala významnú vplyv na kultúrny a spoločenský a ekonomický rozvoj. Cieľom projektu je prostredníctvom odborných prednášok priblížiť ich účastníkom historické súvislosti a dôsledky vzájomnej tolerancie a intolerancie medzi príslušníkmi majority a minorít. Cieľovou skupinou sú žiaci a študenti stredných škôl v meste a aj široká verejnosť so záujmom o uvedenú problematiku.

Termín realizácie: september 2018 – december 2018
Výška podpory: 730,00 €

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

 

Keď s knihou je tak dobre… aj v roku 2018

Zámerom projektu je vybrať, sprístupniť, propagovať a požičiavať kvalitnú, aktuálnu literatúru používateľom knižnično informačných služieb. Cieľom projektu je motivovať k čítaniu a uspokojovať potreby všetkých používateľov, týkajúce sa vzdelávania, informačného a osobného rozvoja, vrátane zábavy a trávenia voľného času. Novými knihami a širšou ponukou literatúry chceme zvýšiť návštevnosť knižnice a osloviť aj potenciálnych čitateľov.

Termín realizácie: júl – február 2019
Výska podpory: 12 000€

Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

 

Stonožkové čítanie – 10. ročník kampane na podporu čítania

Cieľom tejto kampane je šírenie knižnej kultúry a prehlbovanie vzťahu detí ku knihám a ku knižnici, záujmu o čítanie a tým aj zvyšovanie čitateľskej gramotnosti. V rámci kampane prebieha čitateľská súťaž pre deti 2. – 4. ročníka ZŠ v meste Stará Ľubovňa, stretnutia detí s tvorcami detských kníh, inscenované čítania v podaní profesionálnych umelcov, tvorivé workshopy ku knihám, semináre pre knihovníkov a pedagógov. Týmto projektom plánujeme pokračovať v uvedených aktivitách a rozšíriť ich o stretnutia rodičov s odborníkmi v oblasti podpory čítania detí.

Termín realizácie: február 2018- december 2018
Výška podpory: 2 800 €

Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

 

Knižnica plná múdrosti a radosti

Ľubovnianska knižnica má dlhodobú pozitívnu odozvu od čitateľov na široký výber náučnej a krásnej literatúry. Cieľom projektu je pokračovať v tomto úsilí a neustále rozširovať ponuku kvalitnej literatúry pre všetky vekové kategórie čitateľov.

Termín realizácie: marec – november 2018
Výška podpory: 3 500,– €

Projekt podporilo Mesto Stará Ľubovňa.

 

2017

Stonožkové čítanie – 9. ročník kampane na podporu čítania

Cieľom tejto kampane je šírenie knižnej kultúry a prehlbovanie vzťahu detí ku knihám a ku knižnici, záujmu o čítanie a tým aj zvyšovanie čitateľskej gramotnosti. V rámci kampane prebieha čitateľská súťaž pre deti 2. – 5. ročníka ZŠ v meste Stará Ľubovňa, stretnutia detí s tvorcami detských kníh a inscenované čítania v podaní profesionálnych umelcov. Týmto projektom plánujeme pokračovať v týchto aktivitách a rozšíriť ich o stretnutia knihovníkov a pedagógov s odborníkmi v oblasti podpory čítania detí.

Termín realizácie: máj 2017 – január 2018
Výška podpory: 1 500,– €

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

Keď s knihou je tak dobre…

Zámerom projektu je vybrať, zakúpiť, sprístupniť, propagovať a požičiavať kvalitnú, aktuálnu literatúru používateľom knižnično-informačných služieb. Cieľom projektu je motivovať k čítaniu a uspokojovať potreby všetkých používateľov, týkajúce sa vzdelávania, informačného a osobného rozvoja, vrátane zábavy a trávenia voľného času. Novými knihami a širšou ponukou literatúry chceme zvýšiť návštevnosť knižnice a osloviť aj potenciálnych čitateľov.

Termín realizácie: jún 2017 – február 2018
Výška podpory: 6 000,– €

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

 

Pravidelné doplňovanie – radosť a spokojnosť čitateľov

Cieľom projektu je doplniť knižničný fond pre všetky vekové kategórie čitateľov, sprístupniť a propagovať slovenskú pôvodnú i svetovú literatúru a uspokojovať informačné požiadavky svojich používateľov tak, aby bola knižnica miestom, kde sa môžu dostať k najnovším informáciám.

Termín realizácie: apríl – november 2017
Výška podpory: 3 000,– €

Projekt podporilo Mesto Stará Ľubovňa

2016

Večerná „univerzita“ moderného Ľubovňana

Zámerom projektu je prostredníctvom populárno-náučných prednášok spojených s prezentáciami, besedami a exkurziami uspokojiť záujem účastníkov projektu o hlbšie poznanie histórie a súčasnosti mesta a regiónu, v ktorom žijú. Cieľom projektu je rozšíriť a prehĺbiť poznatky účastníkov o kultúrnych a historických pamiatkach, osobnostiach, literatúre, ľudovej kultúre a výtvarnom umení v regióne Stará Ľubovňa a tým posilnenie ich kultúrnej identity a pocitu spriaznenosti so svojim mestom a regiónom a v neposlednom rade aj vytvorenie priestoru na medzigeneračnú výmenu poznatkov a skúseností.

Termín realizácie: marec – november 2016
Výška podpory: 500,– €

Projekt podporilo Mesto Stará Ľubovňa

 

Stonožkové čítanie – 8. ročník kampane na podporu čítania detí

Kampaň na podporu čítania detí, ktorej cieľom je šírenie knižnej kultúry a prehlbovanie záujmu o čítanie a návštevy knižnice u detí mladšieho školského veku. Kampaň prebieha formou súťaže triednych kolektívov 2.-5. ročníkov žiakov základných škôl v meste Stará Ľubovňa. Deti sa počas trvania kampane stretávajú s tvorcami detských kníh a profesionálnymi umelcami (hercami), ktorí deťom predstavujú zaujímavé knihy formou inscenovaného čítania.

Termín realizácie: september 2016 – apríl 2017
Výška podpory: 2 400,– €

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

 

Kniha pre vzdelanie a oddych

Zámerom projektu je vybrať, nakúpiť, propagovať a požičiavať kvalitnú literatúru používateľom knižnično-informačných služieb a tým uspokojovať ich informačné a čitateľské potreby týkajúce sa vzdelávania, informačného a osobného rozvoja, vrátane zábavy a trávenia voľného času. Širšia ponuka literatúry a jej propagácia vedie k zvýšeniu návštevnosti knižnice, počtu výpožičiek i počtu čitateľov spomedzi „nečitateľskej“ verejnosti.

Termín realizácie: apríl – november 2016
Výška podpory: 2 400,– €

Projekt podporilo Mesto Stará Ľubovňa

 

Knižnica plná múdrosti a radosti

Zámerom projektu je vybrať , zakúpiť a požičiavať kvalitnú , aktuálnu literatúru pre deti, mládež a dospelých. Cieľom projektu je doplniť knižničný fond o knižničné dokumenty pre všetky vekové kategórie, sprístupniť a spropagovať pôvodnú slovenskú i svetovú literatúru a uspokojovať informačné požiadavky svojich používateľov tak, aby knižnica bola miestom, kde môžu získať najnovšie informácie. Novými knihami a širšou ponukou literatúry chceme zvýšiť návštevnosť knižnice a osloviť aj potenciálnych čitateľov.

Termín realizácie: máj 2016 – február 2017
Výška podpory: 7 100,– €

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia