Podujatia pre školy

Ľubovnianska knižnica pripravila pre žiakov materských a základných škôl ponuku podujatí rozvíjajúcich čitateľskú a informačnú gramotnosť: zážitkové čítania, čitateľské a literárne súťaže, interaktívne a tematické programy, stretnutia s tvorcami kníh, informačné výchovy, divadelné predstavenia a výstavy. Cieľom ponúkaných podujatí je vytvárať a formovať trvalý vzťah ku knihe ponukou kvalitných diel pôvodnej slovenskej a prekladovej literatúry, sprostredkovať mladým čitateľom zábavu i poučenie, napätie i dobrodružstvo, pomáhať rozvíjať ich zručnosti, kreativitu a sebavedomie. Zoznámiť ich so zásadami správneho čítania, pomáhať im pri výbere kníh, orientovať sa v knižnom fonde, efektívne využívať primárne i sekundárne informačné pramene.

Objednávka podujatia:
Na podujatie je potrebné sa prihlásiť minimálne tri dni pred požadovaným termínom realizácie podujatia. Sme otvorení ďalším možnostiam práce s knihou. Prijímame tipy, nápady a návrhy na podujatia organizované v knižnici.

Mgr. Janka Vargová
Mgr. Zuzana Lukačovská
telefón: 052/43 215 01
mobil: 0911 879 017
email: komunikacia@kniznicasl.sk

Zážitkové čítanie

 

Zážitková práca s textom je výbornou alternatívou na zaujatie detí literatúrou a na podporu ich čitateľských zručností. Deťom nielen uľahčuje pochopiť prečítané, ale upozorní ich aj na skryté významy textu.

Jaroslava Blažková: Ako si mačky kúpili televízor
Gabriela Futová: Brata musíš poslúchať
Braňo Jobus: Láskavé rozprávky
Shel Silverstein: Strom, ktorý dáva
Mária Lazárová: Ema a ružová veľryba

Informačná výchova

Príprava na získavanie a využívanie informácií, cieľom ktorej je nadobúdanie znalostí, vedomostí, zručností a návykov pri práci s rôznymi typmi a druhmi dokumentov a informačných zdrojov. Je to proces, ktorý začína materskou školou a pokračuje na základnej škole a strednej škole. Výsledkom pôsobenia by mala byť komplexná pripravenosť jedinca pre prácu s informáciami v rôznych formách a spôsoboch a v rôznych informačných prostrediach.

predškolský vek – čo je knižnica, kniha, spisovateľ, ilustrátor
1. ročník – orientácia v knižnici, spôsob požičiavania kníh
3. ročník – krásna a náučná literatúra, vyhľadávanie kníh v knižnici
5. ročník – encyklopédie a slovníky, medzinárodné desatinné triedenie
8. ročník – webová stránka knižnice, vyhľadávanie v on-line katalógu

Tematické interaktívne podujatia

O bájkach
Sci-fi, fantasy
Moje mesto
Dobrodružná cesta po okrese
Mesto a región Stará Ľubovňa v literatúre
Slovenská moderná populárna hudba
Petra Braunová: Kubko nechce čítať
Peter Stoličný: Rozprávky o dopravných značkách

 

Podujatia na podporu čítania

19 september 2017 – 12.jún 2018
Stonožkové čítanie
kampaň na podporu ćítania žiakov 2. – 5. roćníky základných škôl

5. – 10. marec 2018
Týždeň slovenských knižníc
podujatie zamerané na zviditeľnenie knižnice ako vzdelávacej a kultúrnej inštitúcie

6. marec 2018
Kráľ čitateľov
regionálna súťaž o najsčítanejšieho a najdôvtipnejšieho detského čitateľa

16. marec 2018
Deň ľudovej rozprávky
celoslovenské podujatie venované Pavlovi Dobšinskému

23. marec 2018
Noc s Andersenom
medzinárodné podujatie pri príležitosti výročia narodenia rozprávkara

jún 2018
Celé Slovensko číta deťom
celoslovenské podujatie pod záštitou Andreja Kisku, nesúce motto Čítajme deťom každý deň 20 minút

jún – august 2018: Čím viac čítaš, tým viac vieš… – letná čitateľská súťaž pre deti

11. – 13. decembra 2018: Všetkým ľudom dobrej vôle – vianočný program, Malý vianočný jarmok