Cenník služieb

Knižničné poplatky (registračný poplatok, rešerš, MVS…) môžete uhradiť aj  bezhotovostne platobnou kartou alebo prevodom na účet Ľubovnianskej knižnice.

Cenník služieb aktuálny od 2.9.2022

Registračný poplatok na 12 mesiacov
rodina (trvalý pobyt na jednej adrese) 7,00 €
deti do 7 rokov 1,00 €
deti a mládež do 15 rokov 3,00 €
držitelia preukazu ZŤP do 15 rokov 0,10 €
používatelia nad 15 rokov 5,00 €
dôchodcovia 3,00 €
držitelia preukazu ZŤP nad 15 rokov, vojnoví veteráni 3,00 €
jednodňové členstvo 1,00 €
Držitelia zlatej a diamantovej Janského plakety,
držitelia Kňazovického medaily na Slovensku
0,10 €
nevidiaci a slabozrakí zdarma

 

Rešerš
základný poplatok za rešerš 8,00 €

 

Podujatia

účastnícky poplatok 1,00 €

 

E-knihy
manipulačný poplatok za výpožičku jednej e-knihy 1,00 €

 

Rezervovanie  vypožičaného dokumentu
deti a mládež do 15 rokov zdarma
používatelia nad 15 rokov 0,20 €
Objednanie dostupného dokumentu
deti a mládež do 15 rokov zdarma
používatelia nad 15 rokov 0,20 €
Kopírovanie a tlač dokumentov
formát A4 0,10 €
formát A3 0,20 €
farebný obrázok a text A4 0,35 €
farebný obrázok A4 0,65 €
Poplatok za predaj vyradených a darovaných dokumentov
kniha 1,00 €
časopis 0,10 €
DVD, CD 0,50 €
garamofónová platňa 2,00 €
Medziknižničná výpožičná služba
a/ výpožičky
poštovné a balné za 1 dokument
+ poplatok účtovaný odosielajúcou knižnicou
4,50 €
b/ papierová kópia článku poskytovaná Ľubovnianskou knižnicou
kópie do 10  strán zdarma
1 strana A4 0,10 €
 1 strana A3 0,20 €
c/ sprostredkovanie kópie článku
1 strana A4 alebo 0,10 €
náklady účtované knižnicou poskytujúcou MVS
d/ predĺženie MVS 1,00 €
e/ sankčné poplatky za prekročenie výpožičnej lehoty
za každý načatý deň prekročenia
+ náklady účtované knižnicou poskytujúcou MVS
0,02 €
Poplatky za porušenie knižničného poriadku
Strata alebo poškodenie čitateľského preukazu 1,00 €
Poškodenie čiarového kódu v dokumente 1,00 €
Poškodenie RFID kódu v dokumente 5,00 €
Strata alebo poškodenie dokumentu
a) vydaného pred rokom 2000 päťnásobok ceny
b) vydaného po roku 2000 dvojnásobok ceny
Neoznámenie zmeny mena, adresy 3,50 €
Poplatky za prekročenie výpožičnej doby
fixný poplatok za každý načas nevrátený dokument/deň
(do výšky 7,00 € alebo do 3. upomienky)
0,05 €
1. upomienka 0,00 €
2. upomienka 0,00 €
3. upomienka  – riaditeľská upomienka 4,00 €
4. upomienka – pokus o zmier 6,00 €
Využívanie počítačov vrátane Internetu (len registrovaní používatelia)
prvých 30 minút zdarma
za každú ďalšiu začatú polhodinu 0,30 €
Iné
skenovanie dokumentu do veľkosti A4 0,30 €
laminovanie A4 0,65 €