Služby

Knižnica poskytuje základné a špeciálne služby. Základné služby sú poskytované podľa Zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a sú bezplatné. Špeciálne služby sa môžu poskytovať za úhradu podľa platného Cenníka služieb a poplatkov, ktorý je prílohou Knižničného a výpožičného poriadku.

Výpožičné služby môže využívať každý občan Slovenskej republiky, ktorý sa zaregistruje ako používateľ knižnice a môže osobne navštevovať knižnicu.

Používateľom služieb knižnice sa môže stať každý občan Slovenskej republiky alebo príslušník iného štátu, ktorý nie registrovaným čitateľom knižnice, a ktorý osobne, písomne, telefonicky alebo elektronickou poštou požiada o niektorú zo služieb nevyžadujúcich predloženie čitateľského preukazu (napr. prezenčné výpožičné služby, konzultačné, referenčné, reprografické, elektronické).

Základné služby (bezplatné):

absenčné výpožičky dokumentov  (domov)
prezenčné výpožičky dokumentov (v knižnici)
predĺženie výpožičiek dokumentov
konzultačné a referenčné služby
organizovanie kultúrnych a vzdelávacích podujatí a výstav

Špeciálne služby (platené):

rešerše
medziknižničné výpožičné služby
reprografické služby
prístup na internet a práca na PC (prvých 30 minút zdarma)