Medziknižničná výpožičná služba

Medziknižničná výpožičná služba (MVS) je  jedným zo základných spôsobov spolupráce medzi knižnicami Slovenskej republiky. Plní funkciu alternatívneho získavania dokumentov na základe presných požiadaviek čitateľov.

Registrovaný čitateľ Ľubovnianskej knižnice

  • môže požiadať o sprostredkovanie výpožičky dokumentu alebo kópie časti dokumentu, ktorý Ľubovnianska knižnica nemá vo svojom fonde z iných knižníc v Slovenskej republike

Objednávku MVS čitateľ podáva:

  • osobne v Ľubovnianskej knižnici
  • vyplnením formuláru Objednávka MVS pre používateľa, ktorý je potrebné podpísať do troch dní priamo v Ľubovnianskej knižnici, prípadne telefonicky potvrdiť

Knižnica

  • môže požiadať o výpožičku dokumentu alebo kópiu časti dokumentu – vyplnením formuláru Objednávka MVS pre knižnicu

Predpokladom pre sprostredkovanie výpožičky originálu dokumentu alebo kópie časti dokumentu je presná bibliografická citácia a identifikačné údaje objednávateľa, resp. presne a správne vyplnená objednávku. Medziknižničné výpožičné služby sa poskytujú za úhradu, podľa platného Cenníka služieb Ľubovnianskej knižnice.

Kontakt pre viac informácií

Jana Cox
tel.: 052/ 43 215 01
mobil: +421 911 879 017
e-mail: mvs@kniznicasl.sk

Objednávka medziknižničnej výpožičnej služby pre knižnice


Všetky polia sú povinné

Údaje o knižnici


Názov žiadajúcej inštitúcie
ID
Ulica
Mesto
PSČ
Telefón
E-mail
IČO


Kópia článku


Číslo objednávky žiadajúcej inštitúcie
Názov časopisu/zborníka
Ročník
Rok
Číslo
ISSN
Autor článku
Názov článku
Strany
Kópiu zaslať
 E-mailom Poštou
Objednávku spracoval
 Súhlasím s uhradením poplatkov za kópiu alebo výpožičku dokumentu podľa aktuálneho Cenníka služieb Ľubovnianskej knižnice.


Objednávka medziknižničnej výpožičnej služby pre knižnice


Všetky polia sú povinné

Údaje o knižnici


Názov žiadajúcej inštitúcie
ID
Ulica
Mesto
PSČ
Telefón
E-mail
IČO


Výpožička knihy


Číslo objednávky žiadajúcej inštitúcie
Autor
Názov
Miesto vydania
Rok vydania
ISBN
Žiadam o rezerváciu ak je kniha požičaná
 Áno Nie
Aktuálnosť žiadanky do
 Súhlasím s uhradením poplatkov za kópiu alebo výpožičku dokumentu podľa aktuálneho Cenníka služieb Ľubovnianskej knižnice.


Objednávka medziknižničnej výpožičnej služby pre používateľa


Všetky polia sú povinné

Údaje o čitateľovi


Meno a priezvisko
Ulica
Mesto
PSČ
Číslo čitatelskeho preukazu
Telefón
E-mail


Kópia článku


Názov časopisu/ zborníka
Ročník
Rok
Číslo
ISSN
Autor článku
Názov článku
Strany
Kópiu
 prevezmem osobne poslať e-mailom


 Súhlasím s uhradením poplatkov za kópiu alebo výpožičku dokumentu podľa aktuálneho Cenníka služieb Ľubovnianskej knižnice.


Objednávka medziknižničnej výpožičnej služby pre používateľa


Všetky polia sú povinné

Údaje o čitateľovi


Meno a priezvisko
Ulica
Mesto
PSČ
Číslo čitatelskeho preukazu
Telefón
E-mail


Výpožička knihy


Autor
Názov
Miesto
Rok
ISBN
Aktuálnosť požiadavky do


 Súhlasím s uhradením poplatkov za kópiu alebo výpožičku dokumentu podľa aktuálneho Cenníka služieb Ľubovnianskej knižnice.